Zastosowanie implantów w celu poprawy utrzymania dolnej protezy całkowitej

Pacjent zgłosił się do gabinetu w celu wykonania nowej protezy dolnej. Ruchomość dolnych kłów nie gwarantowała już stabilizacji dotychczas używanej protezy.

Zaproponowano leczenie: sanację jamy ustnej  z regeneracją ubytków kostnych fibryną bogatopłytkową (PRF) oraz wszczepienie dwóch implantów w rejonie między otworami bródkowymi w żuchwie i wykonanie protezy dolnej całkowitej z zatrzaskami typu Equator.

Takie uzupełnienie implantoprotetyczne jest najprostsze i najbardziej ekonomiczne, znacznie poprawia komfort i jakość życia leczonych w ten sposób pacjentów. Zapewniona jest stabilizacja dolnej protezy na podłożu, znacznie lepsze są wydolność żucia i zdolność rozdrabniania kęsów pokarmowych.

Dodatkowo w przyszłości istnieje możliwość wszczepienia kolejnych implantów i rozbudowy obecnej protezy do jeszcze bardziej komfortowej.