Proteza szkieletowa na implantach

Pacjent zgłosił się z uzębieniem resztkowym w szczęce w celu odbudowy braków zębowych. W pierwszym etapie leczenia wykonano ekstrakcje nierokujących zębów i korzeni oraz jednoczasową implantację. Następnie po około 4 miesiącach wykonano górną protezę szkieletową na tytanowej belce przykręconej do implantów. Ten rodzaj protezy ma wyciętą płytę podniebienną, co pozwala na szybszą adaptację pacjenta oraz prawidłowe odczuwanie temperatury i faktury pokarmów. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu zatrzasków i rygli, nie ma ryzyka, że proteza zsunie się z belki.

Implantacja natychmiastowa – optymalny plan w przypadku mocno zniszczonej górnej szóstki

Pacjent zgłosił się z problemem mocno zniszczonej górnej szóstki, leczonej wiele lat temu kanałowo. Wykonano diagnostykę CBCT uwidaczniając zaawansowane zmiany okołowierzchołkowe i zniszczenie kości wokół korzeni zęba penetrujące w stronę dna zatoki szczękowej. Zaproponowano pacjentowi optymalny plan leczenia implantoprotetycznego – atraumatyczne usunięcie zęba i jednoczasową implantację przez szablon chirurgiczny z „podbiciem” dna zatoki szczękowej i uzupełnieniem ubytków kostnych materiałem allogenicznym z PRF. Kolejne etapy leczenia zaprezentowano na zdjęciach poniżej: -ząb przeznaczony do usunięcia – ząb usunięty, wszczepiony implant zabezpieczony opatrunkiem lateksowym – wygojona rana – śruba gojąca, kształtowanie dziąsła pod przyszłą koronę – korona cyrkonowa na implancie  

20-30 lipca gabinet nieczynny

Informujemy, że od 20 do 30 lipca gabinet będzie nieczynny. Po tym okresie odpowiemy na wszystkie wiadomości i zapytania. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do kontaktu po 31 lipca!

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 21 marca 2023 r. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Stomatologia Implantologia Jakub Krzemień, z siedzibą na ul. M. Skłodowskiej-Curie 30/2, 40-058 Katowice (zwany dalej „Organizatorem”). 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu. 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 7. Konkurs jest prowadzony na stronie Krzemień Stomatologia Implantologia (zwanej dalej “Fanpage”). 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. § 2. UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w…

Nowość w ofercie- tomografia 3D

Miło nam poinformować, że nasz gabinet wzbogacił się o tomograf 3D CBCT. Zaawansowane możliwości najnowszego tomografu Carestream CS 8200 3D stanowią doskonałe narzędzie diagnostyczne, także w procesie planowania leczenia. Badania CBCT wykorzystujemy w codziennej praktyce m.in. w implantologii, chirurgii i endodoncji. Niezwykle dokładne trójwymiarowe obrazy pozwalają postawić dokładną diagnozę oraz usprawnić proces kompleksowego leczenia.

Implantacja natychmiastowa

Zabieg implantacji natychmiastowej- usunięcie korzenia zęba z jednoczasowym wszczepieniem implantu z użyciem szablonu chirurgicznego. W znieczuleniu miejscowym atraumatycznie usunięto nierokujący korzeń przedtrzonowca a następnie z pomocą wcześniej zaprojektowanego szablonu wszczepiono implant. Szablon pozwolił na precyzyjne umiejscowienie implantu w preferowanej pozycji, tak aby możliwe było w przyszłości wykonanie estetycznej korony. Implant zamknięto śrubą z PRF pozyskanym z krwi pacjenta. Całość została przykryta mostem tymczasowym, który po okresie integracji implantu zastąpiony będzie koronami ostatecznymi.

Metamorfoza uśmiechu

Pacjentce zależało na zmianie wizerunku poprzez „odmłodzenie” zębów. Górne zęby od lat ulegały starciu i utraciły swój prawidłowy kształt i proporcje. Zaproponowano pacjentce odbudowę zniszczonych zębów za pomocą koron i mostów z tlenku cyrkonu licowanych porcelaną z jednoczesnym podniesieniem wysokości zwarcia. Osiągnięty efekt to poprawa rysów twarzy oraz nowy uśmiech, który spełnił oczekiwania pacjentki.

Kompleksowa odbudowa uzębienia za pomocą implantów i mostów porcelanowych

W tym przypadku resztkowe uzębienie pacjenta nie pozwalało na jakiekolwiek trwałe odbudowy. Pacjent podkreślił również, że nie akceptuje wszelkiego rodzaju wyjmowanych protez. Wobec tego zaplanowano całkowitą odbudowę uzębienia za pomocą mostów porcelanowych wspartych na implantach. Wykonano diagnostykę CBCT i cyfrowe planowanie usytuowania przyszłych wszczepów. W pierwszej kolejności wykonano sanację jamy ustnej, czyli usunięcie nierokujących zębów i korzeni. Następnie tam gdzie była taka potrzeba odbudowano kość za pomocą materiałów kościozastępczych i PRF. Kolejnym etapem była implantacja – wszczepiono po 6 implantów w żuchwie i w szczęce. Po okresie integracji implantów wykonano estetyczne porcelanowe mosty, które przykręcono do implantów.

Ultracienkie licówki EMAX – zamknięcie diastemy pomiędzy siekaczami

Pacjent zgłosił się do naszego gabinetu, ponieważ nie podobała mu się diastema- przestrzeń pomiędzy górnymi jedynkami. Kompleksowy plan leczenia zawierał w pierwszym etapie wizytę higienizacyjną oraz wybielanie laserowe wszystkich zębów. Następnie, po ustabilizowaniu się nowego koloru zębów, na cztery górne siekacze wykonano licówki z porcelany EMAX, charakteryzującej się wyjątkowo wysoką estetyką. Dzięki licówkom możliwe było zbliżenie wszystkich powierzchni stycznych oraz odtworzenie naturalnych proporcji zębów. Efekt estetyczny spełnił wysokie wymagania pacjenta.

Zastosowanie implantów w celu poprawy utrzymania dolnej protezy całkowitej

Pacjent zgłosił się do gabinetu w celu wykonania nowej protezy dolnej. Ruchomość dolnych kłów nie gwarantowała już stabilizacji dotychczas używanej protezy.Zaproponowano leczenie: sanację jamy ustnej  z regeneracją ubytków kostnych fibryną bogatopłytkową (PRF) oraz wszczepienie dwóch implantów w rejonie między otworami bródkowymi w żuchwie i wykonanie protezy dolnej całkowitej z zatrzaskami typu Equator.Takie uzupełnienie implantoprotetyczne jest najprostsze i najbardziej ekonomiczne, znacznie poprawia komfort i jakość życia leczonych w ten sposób pacjentów. Zapewniona jest stabilizacja dolnej protezy na podłożu, znacznie lepsze są wydolność żucia i zdolność rozdrabniania kęsów pokarmowych.Dodatkowo w przyszłości istnieje możliwość wszczepienia kolejnych implantów i rozbudowy obecnej protezy do jeszcze bardziej komfortowej.